Hallo, je bent op zoek naar wat info? Hier ben je op het juiste adres!
GO! onderwijs
Basisschool Bellevue te Izegem
Bellevue Home    Inschrijven    Opvang    Kalender    Info    Kleuter     Lager     In de krant     Menu   Bellevue Schoolteam    Bellevue Fotoboek   Bellevue Contact


Schoolreglement

Hier kunt u het volledige schoolreglement downloaden: SCHOOLREGLEMENT 2015-2016

Infobrieven 2015-2016

         
             

         

        >  

't Bellevuetje

April '14 Juni '14      

Info

Dagindeling:

Aan de ouders wordt uitdrukkelijk gevraagd, ook voor de kinderen van de kleuterafdeling, om de begin- en einduren van de lessen te respecteren.

Kleuter en lagere afdeling.
06.45 – 07.45: betalende kinderopvang op school
07.45 – 08.35: gratis opvang door de leerkrachten
08.35 – 12.10: lessen
12.10 – 13.40: gratis opvang door de leerkrachten
13.40 – 15.35: lessen (op maandag starten de lessen om 13.15)
15.35 – 16.45: gratis studie en gratis opvang
16.45 – 18.00: betalende kinderopvang op school. (tot 18.30 is mogelijk, vraag ernaar bij Chantal of directie.)

Op woensdag eindigen de lessen om 11.45. Gratis opvang door de leerkrachten op woensdag tot 12.45. Betalende kinderopvang op school van 12.45 tot 18.00

Opgelet! De bel rinkelt vijf minuten voor de aanvang van de lessen, zodat de onderwijstijd optimaal kan gebruikt worden.
Leerlingen die thuis gaan eten kunnen slechts vanaf 13u00 de school binnen. De leerlingen zijn permanent gratis onder toezicht tussen 7u45 en 16u45. Tussen 15u45 en 16u15 dienen de kinderen van de lagere school verplicht de avondstudie te volgen indien zij niet onmiddellijk worden afgehaald of met de bus vertrekken naar huis.Opvang:

Er is betalende kinderopvang ‘s morgens van 6u45 tot 7u45 en ’s avonds van 16u45 tot 18u30, alsook op woensdagmiddag van 12u45 tot 18u00.

Onze opvangmoeder Chantal neemt 's morgens van 6u45 de kinderen bij zich, tot de leerkrachten de taak van haar overnemen op de respectievelijke speelplaatsen. Na het avondtoezicht tot 17u van de leerkrachten kunnen de kinderen opnieuw bij Chantal terecht tot 18u. Een mooie film bekijken, creatief knutselen, zingen, Chantal doet het allemaal!
Na het toezicht van de leerkrachten is er ook op woensdagnamiddag opvang voorzien. Wie op woensdagnamiddag in de kinderopvang 'Bellevue' blijft, dient wel zelf een lunchpakket mee te brengen. Op woensdagmiddag krijgen de kinderen soep en water tegen € 0,85.
Het tarief van de voor- en naschoolse opvang van onze school bedraagt € 0,80 per begonnen halfuur.


Leerlingenvervoer

Schoolfeest  

Onze school beschikt over een busophaaldienst. Meer informatie kunt u bekomen bij de directie of op het secretariaat.


Wat na het zesde leerjaar?

Op vandaag is het atheneum een autonome school. Ze deelt met Basisschool "Bellevue" en het CVO (Centrum voor Volwassenenonderwijs) hetzelfde gebouwencomplex.

Het Atheneum, dat twee graden en twee onderwijsvormen (ASO en BSO) in de eigen structuur heeft, is ook vestigingsplaats van KA Roeselare voor de derde graad (ASO en BSO), waardoor een gezonde zesjarige structuur gevormd wordt. Sinds 2010-2011 is er ook een specialisatiejaar voor het BSO: een zevende jaar Hout, Kinderzorg en Thuis- en Bejaardenzorg.

Bij de start van het schooljaar 2003-2004 werd Dirk Mestdag directeur.

Onder zijn impuls werd een voor de school totaal nieuwe visie uitgewerkt met als motto “Feeling good @ Bellevue”, waarbij de school zich profileert als school waar het welbevinden (persoonlijk) het allerbelangrijkste is naast prestaties (o.a. via projecten) en een doorgedreven participatie van alle participanten.

Nieuwe klemtonen: sport, cultuur en ICT.

Surf naar www.ab.bellevuescholen.be

   

Medisch schooltoezicht

In principe staan de leerlingen van de Basisschool Bellevue onder het medisch schooltoezicht van het CLB.

CLB - Centrum voor Leerlingenbegeleiding
Bellevuestraat 28 - 8870 Izegem - tel. 051 30 21 54
Hugo Verrieststraat 36 - 8800 Roeselare - tel. 051 22 64 54

Het staat de ouders echter vrij een ander CLB te kiezen. De kosten hiervan verbonden vallen ten laste van de ouders. Ouders die problemen hebben met hun kinderen kunnen steeds beroep doen op het CLB-team. Een telefonische afspraak volstaat.

Schoolverzekering tegen ongevallen:

De leerlingen van de school zijn verzekerd tegen gebeurlijke ongevallen door de schoolpolis, afgesloten door de Centrale Raad, bij de verzekeringsmaatschappij Ethias. De leerlingen zijn verzekerd tijdens de schooluren en op de kortste weg naar huis en terug. Alle ongevallen moeten ten spoedigste op het secretariaat en bij de directie van de school gemeld worden.


Maximumcapaciteit

De Raad van Bestuur van Scholengroep 26 'Mandel & Leie' bekrachtigt de maximumcapaciteit van onze school: 408 leerlingen
kleuter: 144
lager: 264


Maaltijden

Lekkere maaltijden worden elke dag voorzien: "het klavertje vier" houdt een oogje in het zeil, zodat alle kinderen de nodige vitamientjes binnenkrijgen. Leerlingen die thuis gaan eten kunnen slechts vanaf 13.00 de school binnen. Klik hier voor het menu.

De leerlingen zijn in de refter onder toezicht van de leerkrachten van de school. In de refter hebben alle leerlingen een vaste plaats die slechts mits toelating van de toezichthoudende leerkracht, gewijzigd kan worden.
Goede tafelmanieren zijn belangrijk (met mes en vork eten, denk aan je tafelgenoten, ...) De eerste vereiste is uiteraard dat elk kind genoeg te eten krijgt. Indien u meent dat dit niet het geval is, gelieve ons onmiddellijk te verwittigen.
Wie gebruik maakt van de refter wordt geacht hiervoor de gevraagde kosten te betalen.


CLB - Centrum voor leerlingenbegeleiding

Wat is een CLB?

- Het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) vervangt reeds vanaf, september 2000 het vroegere PMS (Psycho Medisch Sociaal) centrum en het MST. (Medisch Schooltoezicht)
- In een CLB werken artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen.
- Die verschillende vakmensen werken samen in een multidisciplinair team om het welbevinden van leerlingen te bevorderen doorheen hun schoolloopbaan.

Een centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, school en zorgcoördinatoren beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding.

Een CLB kan leerlingen op vier domeinen begeleiden:

Het leren en studeren
de schoolloopbaan
de preventieve gezondheidszorg
de sociaal-emotionele ontwikkeling

Met welke vragen kan je als ouder terecht bij een CLB?

- mijn kind heeft studieproblemen : hebben wij de juiste studierichting gekozen, zijn er aanpassingsproblemen in de nieuwe klas?
- mijn kind spijbelt: hoe zou dat komen en hoe moeten we dat aanpakken?
- mijn kind heeft moeilijkheden met het lezen: wat staat ons te doen?
- mijn kind heeft problemen met allergie, met zijn gehoor, met zijn ogen: hoe gaan we dat aanpakken?
- mijn zoon wordt gepest, mijn dochter wordt uitgelachen omdat ze te dik is : geef ons raad.
- mijn kind heeft de grootste moeite op enige afspraken na te leven: kan je ons daarbij iets suggereren ?
- ...

U kunt altijd bij ons terecht!

Preventieve gezondheidszorg in het CLB:

Het centrum spoort vroegtijdig en systematisch stoornissen op, op het vlak van de gezondheid, groei en ontwikkeling zodat de leerling of de ouders tijdig deze stoornissen kunnen laten behandelen. Het centrum organiseert hiertoe algemene, bijzondere en gerichte consulten. Algemene en gerichte consulten behoren tot de verplichte begeleiding. Algemene consulten zijn periodieke algemene leeftijdsspecifieke medische onderzoeken, collectief georganiseerd voor alle leerlingen. Zij gaan door in het centrum. Gerichte consulten zijn collectief georganiseerde medische onderzoeken gericht op bepaalde gezondheidsaspecten van een welomschreven doelgroep van leerlingen. Zij gaan bij voorkeur door op school.

Het centrum neemt ten aanzien van de leerlingen maatregelen om het ontstaan van sommige besmettelijke ziekten te beletten. De regering bepaalt hiertoe de maatregelen en legt het vaccinatieschema vast.Het centrum neemt ten aanzien van leerlingen en schoolpersoneel profylactische maatregelen om de verspreiding van besmettelijke ziekten tegen te gaan.

Waarom zou je als ouder met een CLB contact opnemen?

Ouders stellen zich vaak heel wat vragen over de ontwikkeling van hun kind en dat is heel normaal. Maar wanneer moet je je als ouder écht zorgen maken over jouw kind? Soms denken ouders dat een bepaalde situatie wel vanzelf zal veranderen of dat het probleem er wel zal uit­groeien. Bijgevolg zoeken ze geen hulp of ondersteuning. Later blijkt dan dat het probleem onderhuids bleef staan en ondertussen alleen maar groter werd: het kind is nog meer verward, heeft nog extra moeilijkheden gekregen, of is angstiger en nog meer ontmoedigd, enz. In dit sta­dium wordt de begeleiding natuurlijk extra moeilijk. Het is dus aangeraden dat ouders en/of leerlingen tijdig contact opnemen met het CLB.

Contacteer het CLB

Directeur: Sofie Viaene - Henri Nolfstraat 11 - 8500 Kortrijk - Stuur email: clb.kortrijk@g-o.be
tel. 056 22 56 61 - Fax 056 25 72 95 - www.clbkortrijk.be

je kan eveneens terecht op volgend adres:
Hugo Verrieststraat 36, 8800 Roeselare
e-mail: clb.kortrijk.roeselare@g-o.be
tel.: 051 22 64 54 - fax: 051 24 37 97


Opvoeding

  Lezen is investeren
  Klaar voor het eerste leerjaar

© 2009 Basisschool Bellevue, GO!school van de Vlaamse Gemeenschap - Privacyverklaring
Bellevuestraat 28 - 8870 Izegem - tel. 051 306650 - fax: 051 316335 - bs.izegem@g-o.be - webmaster mailen